USTAZ SHOFWAN BADRIE, "BID'AH HASANAH" , 30 NOV 2014

USTAZ DR USMAN JAKFAR, TADABBUR SURAH AL-KAHFI 18: 9-12 , 27 NOV 2014

USTAZ DR ABDULLAH YASIN, "HAK MUSLIM TERHADAP MUSLIM YANG LAIN" 29 NOV 2014

USTAZ SHOFWAN BADRIE, "PENGERTIAN BID'AH" , 23 NOV 2014

USTAZ DR ABDULLAH YASIN, TAFSIR SURAH AL BAQARAH 2: 172-276

Ustaz Dr Fadhlan Mohd Othman, 'Jazirah Arab Sebelum Islam' , Sirah Nabawiyah.

USTAZ DR USMAN JAKFAR, TADABBUR SURAH AL-KAHFI 18: 4-6.

USTAZ SHOFWAN BADRIE, "PENYELEWENGAN AQIDAH TAUHID: BID'AH" , 9 NOV 2014

.

.